Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 4, Sayfa(lar) 237-244
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
2018-2021 Yılları Arasında Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Tür Dağılımı ve Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları
Şule Çetin1, Tuncer Özekinci1, Merve Özmen1, Abdurrahman Sarmış2, Mücahide Esra Koçoğlu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, bakteri, antibiyotik duyarlılığı, epidemiyoloji

Amaç: Bu çalışmada, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde yatan hastalara ait kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin tür dağılımı ve antimikrobiyal direnç oranlarının araştırılması hedeflenmiştir.

Yöntem: Kan kültürü örnekleri BACT/ALERT 3D (BioMérieux, Fransa) otomatize sistemi ile 5 gün inkübe edilmiştir. Mikroorganizmaların identifikasyonu konvansiyonel yöntemler, VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) ve MALDI-TOF MS (Matriks assisted lazer desorption ionization time of flight mass spectrometry) otomatize sistemi kullanılarak yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) önerileri doğrultusunda VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 65954 kan kültürü örneğinden 9323’ü (%14.1) bakteriyemi ve sepsis etkeni olarak değerlendirilmiştir. İzole edilen mikroorganizmalar arasında ilk sırayı koagülaz negatif stafilokoklar (%57.28) alırken, bunu Escherichia coli (%5.97), Klebsiella spp. (%5.50), Staphylococcus aureus (%4.56), Enterococcus spp. (%4.47), Candida spp. (%4.03), Acinetobacter baumannii (%3.74), Pseudomonas aeruginosa (%2.26), Stenotrophomonas maltophilia (%2.06), Enterobacter spp. (%1), Streptococcus pneumoniae (%0.25) izlemiştir. Escherichia coli ve Enterobacter spp. daha çok dahili servislerden, Klebsiella spp., Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa ise daha çok yoğun bakım ünitelerinden izole edilmiştir. Gram negatif bakterilerde en etkili antibiyotiklerin kolistin, karbapenemler ve amikasin olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Kan dolaşımı enfeksiyonlarında saptanan etkenlerin antibiyotik duyarlılıkları hastanelere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple her merkezin belli aralıklarla epidemiyolojik verilerini analiz etmesinin akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim