Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 042-047
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Perinatal İzlemde Helikobakter Pylori İnfeksiyonlarının Serolojik Testlerle Taranması
Mansur Kamacı1, Nevin Sağsöz2, Teoman Z. Apan3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim, Van
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
Anahtar Sözcükler: Üst Gastrointestinal Sistem Semptomu, Gebe Kadın , Normal Sağlıklı Kadın

Bu prospektif çalışmada üst gastro intestinal sistem (ÜGİS) semptomu olan ve olmayan gebe kadınlarla kontrol grubu olgularda karşılaştırmalı olarak Helikobakter pylori (Hp) infeksiyon prevalansı araştırıldı.

Serumlar gebelik kontrolu için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Polikliniğine başvuran ÜGİS semptomlu 50, ÜGİS semptomsuz 37 gebe ile çeşitli yakınmalarla jinekolojik muayeneye gelen gebe olmayan kontrol grubunu oluşturacak olan 48 hastadan alındı. Bu serumlarla açık sistem ELİZA yöntemi ile Hp IgG antikorunun araştırılması amacıyla kantitatif analizi yapıldı.

ÜGİS semptomlu 50 gebe olgudan 27'(%54.1) sinde ÜGİS semptomsuz 37 gebe olgunun 13'(%35) ünde, kontrol grubundan 48 olgunun 31'(%65) inde Hp IgG seropozitifliği saptandı.

Genel olarak çalışma kapsamındaki gebe ve gebe olmayan toplam 135 olgunun 71'(%52.5) ünde Hp IgG seropozitifliği belirlendi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dispeptik yakınması olan ve olmayan kadın ve erkeklerde istatistiksel farklılık göstermeyen Hp IgG seropozitifliği çalışmamızda semptomsuz gebelerde literatür sonuçlarına göre daha düşük düzeyde saptanırken, ÜGİS semptomlu gebelerde gelişmiş ülke düzeyinde olduğu görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim