Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 003-008
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması
Özden Büyükbaba-Boral1, Nevriye Gönüllü2, Ömer Küçükbasmacı2, Mine Ang-Küçüker1, Özdem Ang1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa-İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Çapa-İstanbul
Anahtar Sözcükler: İdrar, MİK, Escherichia coli, antibiyotikler

Bu çalışmada idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı antibiyotiklerin in vitro aktivitesi üzerine idrarın etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 30 Escherichia coli suşu kullanılmıştır. Suşların 10'u ampisiline duyarlı, 10'u ampisilin ve ampisilin+sulbaktama dirençli ve 10'u ise genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten E.coli fenotipinden seçilmiştir. Ampisilin, ampisilin+sulbaktam, sefalotin, sefuroksim, seftriakson, amikasin, siprofloksasin, sulfametoksazol ve trimetoprim antibiyotiklerinin minimal inhibitör konsantrasyonları, mikrodilüsyon yöntemi ile Mueller Hinton broth ve insan idrarında paralel olarak çalışılmıştır. Sefalotin dışında tüm antibiyotiklerin MIK90'i idrar ortamında istatistiksel açıdan önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada bazı antibiyotiklerin aktivitesinin idrardan etkilendiği ve böylece standart duyarlılık testlerinin, idrar yolu infeksiyonlarında kullanılan bazı antibiyotiklerin aktivitesini olduğundan yüksek gösterebileceği belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim