Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Seftazidime Duyarlılığın E-Test ve Disk Diffüzyon Yöntemleri İle Araştırılması
Mustafa Gül1, Ayfer Şensoy2, Birsen Çetin2, Fatma Korkmaz2, Engin Seber2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, hastane infeksiyonu, seftazidim duyarlılığı, disk diffüzyon yöntemi, E-test

Hastane infeksiyonlarının en sık rastlanan etkenlerinden olan Pseudomonas aeruginosa antibiyotiklere dirençli olması nedeni ile önemli sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen P. aeruginosa suşlarının antipsödomonal etkili bir antibiyotik olan seftazidime karşı duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk diffüzyon ve E-test (Epsilometer-test) yöntemleri ile araştırılmıştır. Çalışmada incelenen 71 P.aeruginosa suşunun 30'u (%42.2) idrar, 27'si (%38) yara-abse, 12'si (%16.3) trakeal aspirat, biri (%1.4) plevra mayii, biri (%1.4) asit mayiinden izole edilmiştir. Suşların disk diffüzyon yöntemine göre %42.3 ‘ü, E-test yöntemine göre %50.7'si seftadizidime duyarlı olarak saptanmıştır.

İki test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüş (p<0.001) ve seftazidime duyarlılığının saptanmasında, E-test yöntemi disk diffüzyon yöntemine göre daha duyarlı bulunmuştur. P. aeruginosa'nın neden olduğu hastane infeksiyonlarının ampirik tedavisinde seftazidimin ilk seçenek antibiyotik olarak kullanılmasının yerine, duyarlılık test sonucuna göre kullanılmasının daha yararlı olacağı bir kez daha belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim