Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-045
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesinde Yatan Hastaların Çeşitli Örneklerinden Soyutlanan Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Karbapeneme Direnç Özellikleri
Can Biçmen, Güneş Şenol, Fatma Nur Eriş, Nermin Florat
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Gram olumsuz çomak, antibiyotiklere duyarlılık, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, indüklenebilir betalaktamaz, karbapenemler, direnç

Bu çalışmada, İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Ekim-Kasım 2000 aylarında izole edilen 44 Pseudomonas spp., 9 Klebsiella, 8 Escherichia coli, 6 Enterobacter, 4 Acinetobacter , 3 Gram olumsuz nonfermentatif çomak ve bir Proteus mirabilis suşu olmak üzere toplam 75 suş incelenmiştir. Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının dışında kalan suşların amoksisilin-klavulanik asite (AMC) direnç oranları ortalama % 30 olarak bulunmuştur. Oksiimino-beta laktamlara dirençli suşların oranı ortalama % 41-52 olarak saptanmıştır. Pseudomonas , Klebsiella ve Enterobacter suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz oluşumu, sırasıyla, 12 / 44 ( % 27.2), 1 / 9 (% 11.1) ve 3 / 6 ( % 50) oranlarında belirtilmiştir. Direkt indüksiyon testi ile Pseudomonas ve Enterobacter suşlarında indüklenebilir beta-laktamaz üretimi sırasıyla 15 / 44 ( % 34), 1 / 6 (% 16.6) oranlarında gösterilmiştir. Disk difüzyon testi ile karbapeneme direnç, imipenem için suşların 18' inde ( % 24), meropenem için ise 16‘sında (% 21.3) saptanmıştır. İmipeneme disk difüzyon ile orta derecede duyarlı bulunan bir Acinetobacter ve bir Pseudomonas suşu, meropeneme karşı duyarlı bulunmuştur. Genel olarak, MİK değerlerine göre, Gram olumsuz nonfermentatif çomaklarda imipeneme direnç, meropeneme göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bunun yanısıra, meropenem için disk difüzyon ile bulunan direnç oranları, MİK değerlerine göre bulunan oranlardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim