Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 238-243
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve İlk Beş Sırada Yer Alanların Antimikrobiyal Maddelere Duyarlılıkları
Serap Süzük, Bilge Ürünal, Neriman Balaban, Vedat Yetener
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, infeksiyon etkeni, antimikrobiyal maddelere duyarlılık
Özet
Çalışmamızda hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden (YBÜ) gelen örneklerden izole edilen mikroorganizmaların türlerini tespit ederek bu mikroorganizmaların antimikrobial maddelere duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. 01/01/2003- 31/03/2003 tarihleri arasında incelenen 675 klinik örnekten 209 (%91.67) bakteri ve 19 (%8.33) Candida cinsi maya izole edilmiştir. Bakteri üremesi saptanan örnekler, 63 (%29.65) trakeal aspirat, 59 (%28.22) kan, 38 (%18.18) idrar, 30 (%14.34) steril vücut sıvısı, 17 (%8.13) yara ve 2 (%0.95) kateter ucu olarak tespit edilmiştir. Bu bakterilerin tanımlanmasında VITEC otomatize sistem ve API 20E, API 20NE, API STAPH ve API STREP (bioMerieux, Fransa) kitleri kullanılmıştır. Klinik örneklerden en sık S.aureus (%19.61), S.epidermidis (%17.22), P.aeruginosa (%17.22), A.calcoaceticus (%13.87) ve K.pneumoniae (%9.56) izole edilmiştir. Bu bakterilerin antibiyoktiklere duyarlılıkları VITEC GPS 101, GNS 111 ve GNS 528 (bioMerieux, Fransa) kitleri kullanılarak saptanmıştır. Candida cinsi maya üremesi saptanan örnekler, 15 (%78.90) idrar, 2 (%10.52) trakeal aspirat, 1 steril vücut sıvısı (%5.26) ve 1 (%5.26) yara olarak tespit edilmiştir. İzole edilen Candida cinsi mayaların 11'i (%57.89) C.albicans, 3'ü (%15.78) C.tropicalis, 2'si(%10.52) C.glabrata, 1'i(%5.26) C.utilis, 1'i(%5.26) C.sake, 1 (%5.26) C.norvagensis olarak tanımlanmıştır. Bu suşların tanımlanmasında API ID 32C (bioMerieux, Fransa) kiti kullanılmıştır. Candida suşlarının antifungal maddelere duyarlılıklarının tespitinde ATB-FUNGUS (bioMerieux, Fransa) kiti kullanılmış ve suşların tamamı antifungallere duyarlı bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim