Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 127-130
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Vulvovajinitli Kadınlarda Maya Mantarlarının Sıklığı ve Türlere Göre Dağılımı
Özlem Tünger1, Beril Özbakkaloğlu1, Talat Ecemiş2, Faik Koyuncu3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları A.D, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, Manisa
Anahtar Kelimeler: Vajinit, vaginal kandidoz, Candida türleri, mayalar, prevalans
Özet
Sık görülen bir mantar infeksiyonu olan Candida vulvovajiniti, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran hastalardaki infeksiyonların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Ocak 1995-Haziran 1999 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne vulvovajinit yakınması ile başvuran 801 kadın hastanın vajinal sürüntü örnekleri mikolojik olarak değerlendirilmiştir. Soyutlanan maya mantarları, pirinç infüzyon-Tween 80 agar plak besiyerindeki üreme morfolojileri ve biyokimyasal özelliklerine (Mycotube-Roche) göre tiplendirilmiştir. Olguların 266 (%33.2)'sında maya mantarı soyutlanmış, premenarş dönemdeki kadınlarda üreme oranı daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Olgulardan soyutlanan mantarların türlere göre dağılımda ilk üç sırada Candida albicans, Candida glabrata ve Candida tropicalis (sırasıyla %61.7, %22.9, %4.5)'in yer aldığı gözlenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim