Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-022
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Brucellozda standart tüp aglütinasyon titreleri ve Rose Bengal testi sonuçlarının biyokimyasal parametrelerle ilişkisi
Murat Mehli, Tekin Karslıgil, Efgan Doğan Gayyurhan, Fatma Ebru Özgür Akın
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.
Anahtar Kelimeler: Standart tüp aglütinasyon testi, Rose Bengal testi, kan biyokimyası
Özet
Ülkemizde bruselloz, morbiditesi oldukça yüksek olmasına rağmen mortalitesi çok düşük olan bir infeksiyon hastalığıdır. Her yıl binlerce insan hastalığa yakalanmakta ve hastalık insanlarda fiziksel yetersizliğe ve iş kaybına neden olmaktadır.

Çalışmada standard tüp aglütinasyon testi (STA) ile Rose Bengal lam aglütinasyon testi (RB) karşılaştırılmıştır. Rivanol tüp aglütinasyon (RTA) testi ile oluşan antikorların IgG ve IgM ayrımı yapılmıştır. Ayrıca standard tüp aglütinasyon testinin titrasyonları yla biyokimyasal değerler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Bruselloz ön tanısıyla mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen serum örneklerinden, standard tüp aglütinasyon testi ile 1/160 ve üzeri tireye sahip olan 85 hasta, bruselloz tanısı alarak çalışmaya alınmıştır. Bu olgularda brusellozda hızlı tanı testi olarak kullanılan Rose Bengal testi ile rivanol tüp aglütinasyon testi uygulanmıştır. Rose Bengal testi ile 85 olgunun 11'inde (%13) negatiflik saptanmıştır. Olguların % 62'sinde C-reaktif protein (CRP), %31'inde alanin aminotransferaz (ALT), %32'sinde aspartat aminotransferaz (AST) ve %69'unda sedimantasyon yüksekti. Ayrıca olguların %15'inde lökositöz, %7'sinde lökopeni, %35'inde hipokrom mikrositer anemi ve %12'sinde trombositopeni mevcuttu.

Biyokimyasal testlerin STA testi ile korelasyon gösterdiği, STA titresi arttıkça CRP seviyesinde paralel bir yükselme olduğu, trombosit sayısının düştüğü, STA'nın özellikle 1/160 ve 1/320 titrelerinde yeterli antikor cevabı oluşamamasına bağlı olarak Rose Bengal testinin duyarlılığının azaldığı saptanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim