Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Romatolojik şikayetleri olan hastalarda antinükleer antikor varlığının HBV infeksiyonu ile ilişkisi (*)
Ayşen Bayram, Ebru Sözen, Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.
Anahtar Kelimeler: HBV, ANA
Özet
Hepatit B virusuna (HBV) bağlı hepatit, yüksek oranda kronikleşmeye eğilimli olması ve siroz, hepatosellüler karsinom gibi komplikasyonların gelişebilmesi nedeni ile önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmada, çeşitli romatolojik şikayetlerle hastaneye başvuran ve çalışmaya alınan 84 olgu arasında, antinükleer antikor (ANA) pozitifliği bulunanlarda hepatit B seroprevalansı nın tespit edilmesi amaçlanmıştır.

İncelenen serum örneklerinde ANA indirek floresan antikor (IFA) yöntemi ile, HBsAg ve anti-HBc IgG enzim immünoassay (EIA) yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda toplam 84 hastanın 46'sında (%54.7) ANA pozitif olarak saptanmıştır. ANA pozitif hastaların %17.4'ü (8/46), ANA negatif hastaların %23.7'si (9/38) olmak üzere çalışma grubunun toplam %20.2'sinde (17/84) HBsAg ve anti-HBc IgG pozitif olarak bulunmuştur.

Çalışmaya dahil edilen hastalarda HBV ile karşılaşma oranı ANA'sı pozitif ve negatif gruplar arasında farklı olmayıp, toplamda normal populasyona göre yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu sonucun, seçilen gruptaki hastaların kemoterapi ve/veya tanı amaçlı olarak sık invazif girişimlere maruz kalmaları ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim