Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-024
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
2002 ve 2003 Yıllarında Çocuk Hastaların Kan Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Gönül Şengöz1, Handan Gülten2, Semra Batı Kutlu1, Gülistan Altay1, Şemsi Nur Karabela1, Filiz Yıldırım1, Kadriye Yaşar1, Özcan Nazlıcan1
1SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Gebze Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, nosokomiyal enfeksiyon
Özet
Kan kültürlerinin değerlendirilmesi, ancak klinik değerlendirme ile birlikte olabilir. Hastanede uzun süre kalan, çeşitli nedenlerle geniş spektrumlu antibiyotik kullanan ve hastanenin dirençli suşları ile infekte olan hastalarda tedavinin ampirik yönelişleri için kliniklerde izole edilen suşların direnç paternlerinin bilinmesi zorunludur. Haseki Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına, 2002 ve 2003 yıllarında çocuk hastalardan alınan, sırasıyla 1019 ve 1062 kan örneği kültür amacıyla gönderilmiştir. Kan örnekleri BACTEC 9050 sistemiyle incelenmiş, 2002 yılında 303'ünde, 2003 yılında ise 357'sinde üreme olmuştur. Bu çalışmada 2002 ve 2003 yılları arasında çocuk hastaların kan kültürlerindeki etkenlerin dağılımları, antibiyotiklere duyarlılıkları açısından farkları ve çocuk servisindeki nozokomiyal bulaşlar incelenmiştir. 2002'de 230 Gram pozitif kok, 46 Gram negatif bakteri, 2003'te ise 284 Gram pozitif kok, 48 Gram negatif bakteri üremiştir. 2002'de 199 koagulaz negatif stafilokok suşunun 41'i, 2003'te ise 253 suşun 39'u metisiline dirençli olarak saptanmıştır. 2002'de dokuz Klebsiella suşunun sekizi ATB BLSE (Bio Merieux,France) ile EBSL açısından pozitif bulunmuştur. 2003'te ise 21 Klebsiella suşunun 10'u iki aylık bir zaman aralığında üremiştir. 2002'de üreyen altı Streptococcus pneumoniae ikisi penisilin G' ye (E test metoduyla) orta derecede dirençli bulunmuştur. Klebsiella suşlarının direnç paternleri incelendiğinde 2003 yılında izole edilen suşların antibiyotiklere daha duyarlı olduğu saptanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim