Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-039
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Chlamydia pneumoniae Antikorlarının Araştırılması
Ümran Öztürk Yılmazer, Ali Ağaçfidan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, C.pneumoniae, mikroimmünfluoresan
Özet
Çalışmamızda, klinik olarak akut miyokard infarktüsü (AMI) geçirmiş olan 50 hastada Chlamydia pneumoniae'ye özgü IgM, IgG ve IgA tipi antikorlar mikroimmunfloresan (MIF) yöntemi ile incelenmiştir.

Çalışma grubunda yer alan 50 hastanın 40'ı erkek, 10'u kadın, kan donörlerinden oluşan kontrol grubundaki 24 sağlıklı kişinin ise 12'si kadın, 12'si erkektir. C.pneumoniae'ye özgü IgG tipi antikorlar 40 hastada pozitif bulunurken IgM tipi antikorlar dört hastada pozitif olarak saptanmıştır. IgA tipi antikorlar ise sadece iki hastada pozitif belirlenmiştir. Pozitif bulunan 40 hastanın C.pneumoniae'ye özgü IgG antikorlarının sulandırımlarında, 11'inde 1/64, 10'unda 1/128, dokuzunda 1/256, üçünde 1/512, üçünde 1/1024, dördünde 1/2048 oranlarında pozitiflik saptanmıştır. IgM pozitifliği (1/32) bulunan dört hastanın, IgA pozitifliği (1/32) bulunan iki hastanın C.pneumoniae'ye özgü antikorlarının diğer sulandırımlarında ise pozitiflik saptanmamıştır. Kontrol grubundaki sağlıklı kişilerde ise C.pneumoniae'ye özgü IgA ve IgM tipi antikorlarda pozitiflik saptanmamış, buna karşılık IgG tipi antikorlar 11 kişide pozitif bulunmuştır. Pozitif bulunan 11 donörün C.pneumoniae'ye özgü IgG antikorlarının sulandırımlarında, birinde 1/64, sekizinde 1/128, birinde 1/256, birinde 1/512 oranlarında pozitiflik saptanmıştır.

C.pneumoniae'ye özgü IgG, IgM ve IgA tipi antikorların çalışma grubundaki hastalarla, kontrol grubundaki sağlıklı kişiler karşılaştırıldığında AMI geçirmiş hastalarda sadece IgG tipi antikorların anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,006).

Çalışmamızın sonucu, şimdiye kadar konu ile ilgili yapılmış araştırmalarla uyumlu bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim