Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-066
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Köpeklerde Barsak Florasının, Barsak Parazitlerinin Araştırılması ve Çocuk Parklarındaki Kumların Dışkı ile Kontaminasyonundaki Rollerinin İncelenmesi
Gökhan Şengür, Yaşar Ali Öner
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İstanbul
Anahtar Kelimeler: Köpek, çocuk parkı, parazit ve patojen bakteri
Özet
Bu çalışmanın amacı İstanbul'daki köpeklerde bulunan parazit türleri ve bunların yaygınlığını araştırmak, ayrıca yapılacak dışkı kültürleriyle insanlar için patojen olan barsak bakterilerini ve parklardan alınacak kum ve toprak örneklerinde köpeklerden çocuklara bulaşabilecek parazitleri ve bakteriyel etkenleri belirlemektir. Çalışmada İstanbul ilindeki 20 ilçenin 50 semtinde bulunan 113 park gezilmiş, 277 dışkı ve 523 kum örneği alınmıştır. Alınan bütün örneklerde parazit saptanması için mikroskopik inceleme ve aerop enterik patojen bakteri araştırmak için kültür incelenmiştir. Toplanan 277 dışkı örneğinin, 76'sında (%27.43) nematod larvası, 28'inde (%10.10) Toxocara spp. yumurtası, 16'sında (%5.77) Taenia spp. yumurtası, dokuzunda (%3.24) Dipylidium caninum yumurtası, yedisinde (%2.52) Trichuris spp. yumurtası, altısında (%2.16) Isospora spp. ookisti, altısında (%2.16) Ascaris spp. yumurtası, altısında (%2.16) Dicrocoelium spp. yumurtası görülmüştür. 123 (%44.40) dışkı örneğinde herhangi bir parazite rastlanmamıştır. Toplanan 523 kum örneğinin, 55'inde (%10.51) nematod larvası, 10'unda (%1.91) Acanthamoeba cinsi amip, altı sında (%1.14) Toxocara spp. yumurtası, beşinde (%0,95) Entamoeba coli kisti, üçünde (%0.57) Dipylidium caninum yumurtası, üçünde (%0.57) Dicrocoelium spp. yumurtası, ikisinde (%0,38) Entamoeba histolytica kisti, ikisinde de (%0.38) Ascaris spp. yumurtası görülmüştür. 437 (%83.55) kum örneğinde ise herhangi bir parazitolojik bulguya rastlanmamıştır.Toplanan 277 dışkı örneğinin, 265'inde bir veya daha fazla tür bakteri üremiştir. Üreyen bakterilerin 71'i (%5.50) Escherichia coli, 65'i (%5.04) Proteus cinsi, 52'si (%4.03) Enterobacter cinsi, 38'i (%2.94) Gram pozitif çomak, 31'i (%2.40) koagülaz negatif Stafilokok, 29'u (%2.24) non-fermentatif Gram negatif çomak, 26'sı (%2.01) Klebsiella cinsi, 22'si (%1.70) Citrobacter cinsi, 22'si (%1.70) Staphylococcus aureus, 17'si (%1.31) Pseudomonas cinsi, 13'ü (%1.00) Morganella cinsi, 12'si (%0.93) Serratia marcescens, yedisi (%0.54) Edwardsiella cinsi, altısı (%0.46) Providencia cinsi ve üçünün de (%0.23) Salmonella cinsi bakteriler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 11'inde (%0.85) maya üremiştir. Toplanan 523 kum örneğinin, 502'sinde bir veya daha fazla bakteri üremiştir. Üreyen bakterilerin 149'u (%11.55) Escherichia coli, 104'ü (%8.06) Proteus cinsi, 97'si (%7.52) Enterobacter cinsi, 84'ü (%6.51) Gram pozitif çomak, 74'ü (%5.73) koagülaz negatif Stafilokok, 59'u (%4.57) Klebsiella cinsi, 54'ü (%4.19) Citrobacter cinsi, 52'si (%4.03) non-fermentatif Gram negatif çomak, 41'i (%3.18) Pseudomonas cinsi, 38'i (%2.95) Staphylococcus aureus, 33'ü (%2.55) Serratia marcescens, 28'i (%2.17) Morganella cinsi, 17'si (%1.32) Providencia cinsi, 10'u (%0.77) Edwardsiella cinsi, biri de (%0.08) Salmonella cinsi olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 24'ünde (%1.86) maya üremiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim