Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-204
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi
Gönül ASLAN1, Mahmut ÜLGER2, Nuran DELİALİOĞLU1, Zehra Feza OTAĞ1, Duygu DÜŞMEZ APA3, Gülden ERSÖZ4, Oğuz KÖKSEL5, Erdal DORUK6, Necdet KUYUCU7, Cengiz ÖZCAN8, Gürol EMEKDAŞ9
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
3, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
sup>5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
6Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Mersin
7Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
8Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
9Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Akciğer dışı tüberküloz, tanı, mikroskobik inceleme, kültür
Özet
Amaç: Mycobacterium tuberculosis, çeşitli doku ve organlara yerleşerek hastalık oluşturmakta, akciğer dışında yerleşen tüberküloz (TB) akciğer dışı tüberküloz (ADTB) olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bölgemizdeki kültür pozitifliği ile doğrulanmış ADTB olgularımızın organ ve doku yerleşimleri açısından dağılım ve demografik özelliklerinin incelenmesi ile tanıda kullanılan yöntemlerin tanısal performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mikobakteriyoloji Laboratuvarı’na çeşitli kliniklerden ADTB şüpheli 2230 hastadan gönderilen klinik örnekler rutin işleme alındı. Ehrlich-Ziehl Neelsen boyama yöntemi ve kültür yöntemi ile Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTC) yönünden değerlendirildi. Kültüründe MTC üremesi belirlenen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: ADTB şüpheli 2230 hastanın 101 (%4.5)’inde kültür yöntemleri ile MTC üremesi, 25 (%1.1)’inde aside dirençli basil pozitifliği belirlendi. Lenf bezi biyopsisi yapılan 35 (%34.7) hastanın 24 (%68.6)’ünde kazeifikasyon nekrozu saptandı. ADTB sıklığı tutulum yerlerine göre sınıflandırıldığında TB lenfadenit %34,7, genito-üriner sistem TB’si %19.8, TB plörezi %18.8, kemik-eklem TB’si %12.9, TB menenjit %10.9, periton TB’si %2 ve %1 gastrointestinal sistem TB olarak belirlendi.

Sonuç: Bölgemizde kültür pozitifliği ile doğrulanan ADTB görülme sıklığı %4.5 olarak bulundu. Olguların en üretken yaşlarda görülmesi ülkemizin ekonomik kaybının boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. ADTB tanısındaki gecikmeler tedavide sorunlara yol açmakta bu ise mortalite ve morbiditenin artmasına neden olmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim