Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-232
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
0-5 Yaş Arası Çocuklarda Üriner Sistem İnfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteriler ve İzole Edilen Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Murat Aral1, Pınar Çıragil1, Hasan Çetin Ekerbiçer2, Mustafa Gül1, Mustafa Çelik3
1K.S.Ü Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2K.S.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3K.S.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Anahtar Sözcükler: Üriner sistem infeksiyonları, çocukluk çağı, etkenler, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada K.S.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran ve üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) ön tanısı konularak izlenen 0-5 yaş arası çocuk hastaların idrar kültürlerinde üreyen bakteriler Gram negatif bakteriler ve bunların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Her üç yaş grubunda da en sık izole edilen mikroorganizma E. coli idi. Her üç grupta da ofloksasin ve imipeneme dirençli suşa rastlanamazken, en yüksek oranda direnç sırasıyla; 0-24 ay arası grupta amoksisilin-klavulanik asit (%63.6), 25-48 ay arasında trimetoprim-sülfametoksazol (%52), ve 49-60 ay arası grupta da yine trimetoprim-sülfametoksazol için (%58.1) saptanmıştır. En yüksek direncin görüldüğü antibiyotiklerin direnç oranları yaş gruplarına göre karşılaştırmalı olarak incelendiğinde aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim