Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 203-206
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Karbapenem ve Diğer Betalaktam Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Salih Cesur, Fahrettin Albayrak, Serhat Birengel, Zekeriya Kolcu, Emin Tekeli
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi İbn-i Sina hastanesinde yatan hastalara ait çeşitli klinik örneklerden izole edilen 255 Pseudomonas aeruginosa suşunun aztreonam, seftazidim, seftriakson, sefotaksim, sefepim,piperasilin – tazobaktam, imipenem ve meropeneme duyarlılıkları disk diffüzyon yöntemiyle araştırılmıştır.

Suşların 125'i yara, 50'si trakeal aspirasyon sıvısı, 45'i balgam, 35'i kan, 13'ü idrar, 2'si plevral efüzyon örneklerinden izole edilmiştir. Pseudomonas suşlarının duyarlılığı aztreonam, seftazidim, seftriakson, sefepim, sefotaksim, imipenem ve meropenem için sırasıyla % 48,8, 45,17, % 17,72, % 36,73, % 20,82, % 61,69 ve % 51,70 olarak saptanmıştır. Pseudomonas aeruginosa suşlarına en etkili antibiyotiklerin sırasıyla piperasilin -tazobaktam, imipenem ve meropenem olduğu belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim