Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 097-104
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Kullanılan Sularda Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması
Yaşar Nakipoğlu, Bülent Gürler
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Legionella, hastane su mikroflorası, hastane su kontaminasyonu

İstanbul Tıp Fakültesi'nin 20 değişik bölümünden 70'i duş başlığı sürüntüsü ve duştan alınan su örneği ve 30'u depo suyu örneği olmak üzere toplam 100 örnek alınmış ve Legionella cinsinden bakteriler yönünden incelenmiştir. Alınan örnekler filtrasyon ile konsantre edilmiş ve filtratlara dekontaminasyon işlemi uygulanmıştır.

Duş başlığı sürüntüsü ve duştan alınan su örneklerinin üçünde dört ayrı Legionella (L.jordanis, L.feeleii, L.micdadei ve Legionella spp.) ve su depolarından alınan örneklerin ikisinde iki ayrı Legionella (L.jordanis ve Legionella spp.) olmak üzere toplam altı Legionella suşu izole edilmiştir. Lateks aglütinasyon ve fenotipik özelliklerin incelenmesi sonucu altı suştan dördünün tür tanımlanması yapılmıştır. Alınan 100 örnekte Legionella cinsinden bakterilerle kolonizasyon oranı %5 ve Legionella izolasyon oranı %6 olarak saptanmıştır.

İzole edilen altı suştan üçü Onkoloji Bilim Dalı ve İç Hastalıkları Kemik İliği Transplantasyon servisleri gibi immünosüprese hastaların kullandıkları duş başlıklarından izole edilmiştir. Diğer üç suş ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji servisi duş başlığı ile İlk ve Acil Ya rdım Anabilim Dalı Yoğun Bakım ve Ameliyathanede bulunan su depolarından izole edilmiştir.

İzole edilen Legionella cinsi bakterilerin direkt ekimindeki üreme süresi (BCYE'de 8 gün, selektif besiyerlerinde ortalama 6.3 gün); dekontaminasyona göre ; (BCYE'de ortalama 4.3 gün ve selektif besiyerlerinde ortalama 5.2 gün) daha uzun bulunmuştur. Legionella suşlarının izole edildiği örneklerin pH değerlerinin 6.24 ile 7.14 arasında değiştiği saptanmıştır. Pseudomonas spp., su örneklerinde en yaygın kontaminan bakteri olarak belirlenmiştir.

Direkt ekim yönteminin dekontaminasyon yöntemine göre duyarlılığı %85 olarak saptanmıştır. Dekontaminasyon sonrası altı suşun tamamı BCYE besiyerinde üremiştir. Selektif besiyerlerinden MWY besiyerinin Legionella izolasyonundaki duyarlılığı (%71), diğer besiyerlerinin duyarlılık oranlarından daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar Legionella izolasyonunda su örneklerinin dekontamine edildikten sonra kültür için BCYE ve MWY besiyerlerinin birlikte kullanılmasının yeterli olabileceğini göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim