Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-030
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Isparta Yöresinden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Antitüberkülo İlaçlara Duyarlılıkları
Güler Yaylı, Hamdi Sözen, Canan Ağalar
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, MGIT, Direnç, İzoniazid, Rifampisin, Streptomisin, Etambutol

İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan tüberkülozun günümüzde de önemi artarak devam etmektedir. Halen dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci, infeksiyöz nedene bağlı ölümler arasında ilk sıradadır. 1944 yılında streptomisinin kullanıma girmesinden kısa süre sonra dirençli vakalar bildirilmeye başlanmıştır. Günümüzde HIV olgularına paralel olarak tüberküloz olgularında artış gözlenmiştir. Bu durumu rifampisin ve izoniazid dirençli olgular izlemiştir. Bu nedenle yöreden izole edilen tüberküloz suşlarının direnç gelişimlerinin takibi önemlidir. Bu çalışmada sıvı besiyeri içeren MGIT sistemi ile tüberküloz suşlarında antitüberkülo ilaçlara karşı direnç araştırmak amaçlanmıştır.

Tüberküloz şüpheli 1439 olgunun 110'unda Mycobacterium spp. üremiş, bunların 108'i M. tuberculosis tanısı almıştır. Basillerin izole edildiği 84 olgu daha önce tüberküloz tedavisi almamış olup bu olgulardan izole edilen 8 suş tekli, 2'si birden fazla ilaca dirençli bulunmuştur (primer direnç). Yirmi dört olgu daha önce tedavi görmüş ve bu olgulardan izole edilen 5 suşta tekli, 3 suşta birden fazla ilaca direnç saptanmıştır (sekonder direnç). Toplam olarak 18 suşta tekli veya birden fazla ilaca direnç belirlenmiştir.

Yöremizdeki tüberküloz hastalarından 18 (% 16.7) suşta direnç varlığının ülkemizin diğer yörelerine göre düşük ancak kabul edilebilir düzeylerin üzerinde olduğu bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim