Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-063
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Acinetobacter Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Güler Yaylı, Salim Aksoy
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter, antibiyotiklere duyarlılık

Hastane infeksiyonlarında çoklu antibiyotik dirençli Acinetobacter suşları önemlidir.

Bu çalışmada 1998-2000 yılları arasında hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları araştırılmıştır.

Hastane infeksiyonlarında etken 122 suş izole edilmiş, bunların mezlosiline ve piperasiline % 9'u, tikarsiline % 8.2'si, seftazidime % 16.3'ü, amikasine % 45.9'u, siprofloksasine % 52.4'ü imipeneme % 91.8'i duyarlı bulunmuştur.

İzole edilen suşların %25.4'ü yaradan, % 20.4'ü kandan, % 13.9'u idrardan, % 10.6'sı pnömoni gelişen olgularda derin trakeal aspirattan, % 6.5' u drenden izole edilmiştir.

Materyallerin gönderildiği kliniklere göre suşların dağılımı ise cerrahi yoğun bakım servisinden %25.4, ortopedi servisinden %23, genel cerrahi servisinden % 14.8, nöroşirürji servisinden % 10.7, dahiliye servisinden % 9.8 olarak bulunmuştur.

İdrardan izole edilen suşların amikasin ve siprofloksasine duyarlılıkları diğer materyallerden izole edilenlere göre yüksek bulunmuştur. Tüm Acinetobacter suşlarının en duyarlı olduğu antibiyotik % 91.8 oranı ile imipenem olmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim