Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-088
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus suşlarının telitromisine duyarlılıkları
Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Tülay Tetik, Hayati Güneş, Mustafa Demirci
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Antibiyotiklere duyarlılık, Staphylococcus, telitromisin

Ketolidlere dahil olan ilk antibiyotik telitromisin 14 elemanlı makrolid eritromisin A'nın semi-sentetik türevidir. Makrolidlere direnç geliştirmiş olan solunum yolu patojenlerine spesifik olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen stafilokokların telitromisine duyarlılık oranlarının bildirilmesi amaçlanmıştır. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen, 61'i Staphylococcus aureus ve 78'i koagülaz negatif stafilokok (KNS) olan 139 izolat çalışmaya alınmıştır. S.aureus'ların 19'u ve KNS'ların 29'u metisiline dirençli bulunmuştur. Suşların telitromisine duyarlılığı Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiş, orta duyarlı suşlar dirençli olarak değerlendirilmiştir. S.aureus suşlarının 8 (% 13)'inde, KNS suşlarının 24 (% 31)'ünde olmak üzere 139 stafilokok suşunun 32 (% 23)'sinde telitromisin direnci saptanmıştır. Metisilin direncine göre değerlendirildiğinde, 19 MRSA'un 4 (% 21)'ü ve 29 MR KNS'un 12 (% 41)'si telitromisine dirençli bulunmuştur. Telitromisin direnci KNS'larda S.aureus'tan daha fazla bulunmuştur (p<0.05). Metisiline dirençli suşlarda metisiline duyarlı suşlardan daha yüksek oranda telitromisin direnci saptanmışsa da fark anlamlı değildir (p>0.05). Telitromisinin etkinliğinin klindamisin ile benzer (p>0.05) ve eritromisinden daha iyi olduğu (p=0.000) saptanmıştır. Sonuç olarak, toplum kökenli üst solunum yolu infeksiyonlarının tedavisinde bu antibiyotiğin antibiyogram sonuçlarına göre kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim