Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 036-039
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
Banu KAŞKATEPE, Sulhiye YILDIZ
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, GSBL, Klebsiella pneumoniae, üriner sistem infeksiyonu

Üriner sistem infeksiyonları toplumdan ya da hastaneden kazanılan infeksiyonlar içerisinde ilk sırada yer alan ve en sık görülen bakteriyel infeksiyonlardandır. ÜSİ' ye yol açan mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu gram negatif bakteriler oluşturmakta ve etkenler arasında Klebsiella pneumoniae ikinci sırada yer almaktadır. Bu çalışmada Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne üriner sistem infeksiyonu şikayeti ile başvuran hastaların Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ekim 2006 ve Mart 2007 tarihleri arasında gelen idrar örneklerinden izole edilen K.pneumoniae suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 88 adet K.pneumoniae suşu izole edilmiş ve İdentifikasyon için klasik bakteriyolojik yöntemler kullanılmıştır. Çeşitli antibiyotiklere direnç durumları National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) önerileri dikkate alınarak “Kirby Bauer” disk difüzyon yöntemi ile incelenmiş ve duyarlılık sonuçları NCCLS kriterlerine göre değerlendirilmiştir. K.pneumoniae' nin en duyarlı olduğu antibiyotik Amikacin olarak tespit edilmiştir (%89). Buna karşılık en yüksek direnç oranları Ampicilin- sulbactam (%54) ve trimethoprim-sulphamethoxazole (%42)' e karşı saptanmıştır. Ciprofl oxacin'e (%37) karşı artan direnç oranı dikkat çekicidir. 88 adet suşun 22 ‘si(%25) Cefotaxime' e, 23' ü(%26) Ceft riaxone' e ve 30' u (%34) Cefuroxime' e karşı dirençli bulunmuştur. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretme özellikleri çift disk sinerji yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve 88 adet K.pneumoniae suşunun 18 adedi (%20) GSBL oluşturmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim