Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-036
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sepsisin Erken Tanısı ve Takibinde Prokalsitonin, C-Reaktif Protein, İnterlökin-6, İnterlökin-8 ve Endotoksinin Rolü
Şua Sümer1, İbrahim Erayman2, Emel Türk Arıbaş2
1Düziçi Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Osmaniye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Sepsis, prokalsitonin, C-reaktif protein

Amaç: Sepsis tanısında altın standart, klinik bulguların varlığında kan kültür pozitifliğinin bulunmasıdır. Kültür çok değerli bir yöntem olmasına rağmen geç sonuçlanmaktadır. Bu durum araştırmacıları erken tanıda kullanı labilecek belirteçlere yönlendirmiştir. Bu çalışmada, sepsisin erken tanı ve takibinde prokalsitonin, C-reaktif protein, interlökin-6, interlökin-8 ve endotoksinin rolü araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Mayıs 2006 – Haziran 2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi servis ve yoğun bakımlarında izlenen, sepsis tanısı alan 36 hasta değerlendirilmiştir. Kontrol grubu 20 sağlıklı kişiden oluşmuştur.

Bulgular: Sepsiste araştırılan parametrelerin eşik değerleri prokalsitonin için 4.97 ng/ml, CRP için 92.7 mg/dl, IL-6 için 7.8 pg/ml, IL-8 için 2.65 pg/ml ve endotoksin için 1.85 pg/ml olarak bulunmuştur. Hastaların 0. ve 7. günlerinde yapılan takiplerinde lökosit sayısı, sedimentasyon düzeyi, prokalsitonin, C-reaktif protein interlökin-6, interlökin-8 ve endotoksin düzeyindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir.

Sonuç: Sepsisli hasta grubunda en güvenilir enfeksiyon belirtecinin prokalsitonin olduğu belirlenmiştir. Duyarlılığı ve özgüllüğü prokalsitonine göre daha az olmakla birlikte, C-reaktif protein ve interlökin-6 ölçümünün de sepsis tanısında hekime yol gösterici olabileceği sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim