Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-045
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gram Negatif Bakterilerde Tigesiklin Duyarlılığı
Özdemir ÖZKAN, Bülent ÖZBEK, Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: Tigesiklin, Etest, disk difüzyon

Amaç: Kimyasal olarak bir minosiklin derivesi olan tigesiklin, çok sayıda gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaya in vitro etkinlik gösteren yeni bir antibiyotiktir. Bu çalışmada gram negatif bakterilerden Acinetobacter baumannii, Echerichia coli ve Klebsiella pneumoniae'nın tigesiklin yanı sıra sefaperazon/sulbaktam ve imipeneme duyarlılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Otomatize bakteri tanımlama ve duyarlılık sistemi ile tanımlanan ve duyarlılığı belirlenen 56 A. baumannii 43 E. coli ve 47 K. pneumoniae izolatının tigesiklin duyarlılığına disk difüzyon ve Etest yöntemleriyle, sefoperazon/sulbaktam ve imipenemin duyarlılıklarına ise yalnız Etest yöntemi ile bakılmıştır. Suşların genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi otomatize sistem dışında seftazidim ve seftazidim/klavulonat Etest stripleri ile teyit edilmiştir.

Bulgular: A. baumannii suşlarında en yüksek direnç oranları imipenemde (%59), E. coli ve K. pneumoniae suşlarında ise en yüksek direnç oranları sefoperazon/sulbaktamda saptanmıştır. GSBL (+) E. coli suşlarının bir tanesi (%2) tigesiklin ve imipeneme de dirençli iken, GSBL (+) K. pneumoniae suşları ve imipenem dirençli bir K. pneumoniae suşunda tigesiklin direnci görülmemiştir. İmipenem dirençli A. baumannii suşlarının hemen hemen yarısı (%51) ise tigesikline dirençli bulunmuştur.

Sonuç: Tigesiklin direnci, GSBL (+) ve imipenem dirençli E. coli ve K. pneumoniae suşlarında ender, ancak imipenem dirençli A. baumanii suşlarında oldukça sıktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim