Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 139-143
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Nozokomiyal Kökenli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz Sıklığı
Görkem YAMAN1, Aytekin ÇIKMAN2, Mehmet PARLAK3, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU3, Mustafa BERKTAŞ4
1Düzen Laboratuvarları, Mikrobiyoloji ve Tüberküloz Birimi, Ankara
2Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Erzincan
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Özel Lokman Hekim Van Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van
4Özel Lokman Hekim Van Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Anahtar Sözcükler: Nozokomiyal infeksiyon, Pseudomonas aeruginosa, metallo-beta-laktamaz

Amaç: Bu çalışmada nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen P. aeruginosa izolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz (MBL) üretimi ile bu bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda izole edilen ve CDC kriterlerine göre hastane infeksiyonu etkeni olarak tanımlanan, imipenem dirençli 62 P. aeruginosa izolatı çalışmanın gerecini oluşturdu. MBL varlığını belirlemek için kombine disk testi uygulandı. Çalışmaya alınan imipenem dirençli P. aeruginosa izolatlarının antibiyotik duyarlılık testlerinde BD Phoenix otomatize mikrobiyoloji sisteminden (Becton Dickinson, ABD) yararlanıldı.

Bulgular: Hastane infeksiyonu etkeni imipenem dirençli P. aeruginosa izolatlarının kombine disk testi ile 53 (%85)'ünde MBL varlığı belirlendi. İmipenem dirençli izolatların diğer antibiyotiklere direnç oranları; amikasin %10, siprofloksasin %53, seftazidim %65, levofloksasin %68, aztreonam %84, gentamisin %90, piperasilin-tazobaktam %92, sefepim %97, piperasilin %100 olarak bulundu.

Sonuç: Nozokomiyal kökenli P. aeruginosa suşlarında MBL üretimi giderek artmaktadır. Dirençten sorumlu olan bu enzim, her laboratuvarda uygun bir fenotipik yöntemle rutin olarak saptanmalı ve rapor edilmelidir. Bu uygulama direnç yayılımının önlenmesinde ve infeksiyonların tedavisinde önemli yararlar sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim