Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-054
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinde İzole Edilerek Tanımlanan Mikroorganizmaların ve Antibiyotik Direnç Oranlarının Belirlenmesi
Halil ER1, Gülşah AŞIK2, Özlem YOLDAŞ2, Cengiz DEMİR2, Recep KEŞLİ2
1Muş Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Muş
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik duyarlılığı, kan kültürü, sepsis

Amaç: Sepsis, mikroorganizmaların ve toksinlerinin kana karışımı sonucu gelişen, hayatı tehdit eden ve çok hızlı ilerleyen klinik bir tablodur. Bu çalışmanın amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan hastalara ait kan kültürlerinden sepsis etkeni olarak izole edilen mikroorganizmaların tiplendirilmesi ve antibiyotik direnç oranları belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kan kültürü örnekleri BACT/ALERT 3D (BioMérieux, Marcy I'Etoile, Fransa) otomatize sistemi ile 5 gün inkübe edilmiştir. Mikroorganizmaların identifikasyonu konvansiyonel yöntemler ve BD Phoenix otomatize sistem (Becton Dickinson, Sparks, Maryland, ABD) ile yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları CLSI önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 4262 kan kültüründen 765 (%17.9)'i bakteriyemi ve sepsis etkeni olarak değerlendirilmiştir. İzole edilen mikroorganizmalar arasında ilk sırayı Staphlococcus aureus (n:293, %38.3) alırken, bunu koagülaz negatif Stafilokoklar (KNS) (n:139, %18.2), Escherichia coli (n:93, %12.1), Enterococcus spp. (n:56, %7.3), Klebsiella pneumoniae (n:54, %7.1), Acinetobacter baumannii (n:37, %4.8), Pseudomonas aeruginosa (n:31, %4.1), Brucella spp. (n:25, %3.3), Candida spp. (n:25; %3.3), Streptococcus pneumoniae (n:7; %0.9) ve Serratia marcescens (n:5, %0.6) izlemiştir. S. aureus ve KNS üreyen örneklerde metisilin direnci sırası ile %71.7 ve %59.0 olarak tespit edilmiştir. Enterokoklarda ise %5.4 oranında vankomisin direncine rastlanmıştır. Enterobacteriaceae türlerinde en yüksek oranda direnç seftazidime karşı görülürken, karbapenemlerin en etkili antibiyotik grubu olduğu belirlenmiştir. Nonfermentetif bakterilerde ise aminoglikozidlerin en etkili antibiyotik grubu olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve bunların antibiyotik duyarlılıkları bölgelere ve hastanelere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle her hastanenin belli aralıklarla sepsis etkeni olan mikroorganizma dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarını raporlaması gerektiği düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim