Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 132-142
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Van İli Sınırları İçerisinde Van ve Erçek Gölü’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi
Elif Aydın1, Mehmet Parlak2, Hüseyin Güdücüoğlu2, Yasemin Bayram2
2Halk Sağlığı Laboratuvarı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yüzme suyu kalitesi, halk sağlığı, bakteriyolojik kirlilik, koliform bakteri

Amaç: Van Gölü, bölgenin en önemli rekreasyon alanlarından biridir. Göl’ün mikrobiyolojik kirlilik açısından araştırılması halk sağlığı için çok önemlidir. Bu çalışmada, Van ilinin sınırları içinde bulunan Van ve Erçek Gölü’nün mikrobiyolojik kirlilik varlığının ve oranının saptanması, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan bu suların kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 29 farklı noktadan alınan örneklerde fekal koliform, toplam koliform ve enterokok varlığı araştırılmıştır.

Yöntem: Haziran-Eylül 2015 tarihleri arasında, önceden belirlenen 29 noktadan iki haftada bir olmak üzere 232 adet su örneği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) ek: 5 maddesine uygun olarak, 300-500 ml’lik steril plastik şişelere alınarak Van İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’na iletildi. Örneklerin koliform ve enterokok yönünden analizi için membran filtrasyon yöntemi kullanıldı. Yüzme suyu kalitesi yönetmeliğine göre zorunlu değerler fekal koliform, toplam koliform ve enterokok için sırasıyla 2000 kob/100 ml, 10.000 kob/100 ml ve 1000 kob/100 ml olarak alındı. Alınan su örneklerinde fekal koliform, toplam koliform ve enterokok türlerinden herhangi birinin zorunlu değerlerin üzerinde saptanması durumunda, söz konusu su örneği kötü kalite olarak değerlendirildi.

Bulgular: Alınan toplam 232 su örneğinin 196’sında (%84) herhangi bir bakteriyel kirlilik bulunmazken, 36 örneğin (%16) fekal koliform, toplam koliform ve enterokok türleri ile kontamine olduğu belirlendi. Örnek alınan 29 sahilden 17’sinde (%71) en az bir veya daha fazla örnekte kötü kaliteli su belirlendi.

Sonuç: Mikrobiyolojik kirlilik saptanan yerlerin kullanımının kısıtlanarak önlem alınması öngörüldü. Ayrıca belirtmek gerekir ki, analizlerin düzenli olarak yapılması halk sağlığı açısından önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim