Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-132
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı
Didem Özgür
Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü, HIV

Amaç: Viral hepatitler ve HIV önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmada, Kars ilinde HBsAg, anti-HBs, anti- HCV ve anti-HIV seropozitifliklerinin belirlenmesi, yaş gruplarına ve cinsiyetlere göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak 2020 ve Aralık 2022 yılları arasında, hastanemize çeşitli nedenlerle başvuran hastalara ait HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hasta örnekleri, kemiluminesans mikropartikül immuno assay yöntemiyle ELISA cihazında çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda, HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitiflikleri sırasıyla %1.6 (355/22.635), %26.8 (5.455/20.381), %0.1 (33/22.176) ve %0.03 (6/21.801) oranlarında tespit edilmiştir. HbsAg pozitif saptanan hastaların %5.6 (20/355)’sında ve anti-HCV pozitif saptanan hastaların %45.4 (15/33)’ünde anti- HBs pozitifliği; HIV pozitif saptanan hastaların %16.7 (1/6)’sinde HBsAg pozitifliği tespit edilmiştir. HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV pozitif saptanan hastaların sırasıyla %60.8 %60.6 ve %100’ünün erkek; anti-HBs pozitif saptanan hastaların %51.6’sının kadın olduğu görülmüştür. HBsAg, anti-HBS ve anti-HIV pozitif saptanan hastaların cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p=<0.001, p=<0.001 ve p=0.022). HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV testleri için, en fazla pozitiflik saptanan hastaların sırasıyla 51-64 (%34.4), 19-30 (%44.3), 19-30 (%36.3) ve 31-50 (%50) yaş aralıklarında olduğu tespit edilirken, en düşük seropozitiflik oranlarının 18 yaş altında olduğu görülmüştür. HBsAg ve anti-HBS pozitif saptanan hastaların yıllara göre, yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p=<0.001).

Sonuç: Ülkemizdeki viral hepaitit ve HIV seropozitifliklerinin belirlenmesi, tanı ve tedavinin yanı sıra korunma ve kontrol stratejilerinin de geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim