Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 3, Sayfa(lar) 146-150
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Seyrek İzole Edilen Bir Etken: Listeria monocytogenes
Zeynep AYAYDIN1, Gülseren SAMANCI AKTAR1, Arzu RAHMANALI ONUR1, Demet GÜR VURAL2, Hakan TEMİZ1
1Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Diyarbakır
2Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kocaeli
Anahtar Kelimeler: İmmünsüpresyon, bakteriyemi, Listeria monocytogenes
Özet
Listeria monocytogenes genelde zoonotik bir enfeksiyon etkenidir. Yaşlılar veya hücresel bağışıklığın zayıfladığı predispozan koşulları bulunan hastalarda enfeksiyon oluşturabilen önemli bir patojendir. L. monocytogenes’in yaşlı ve immün sistemi baskılanmış hastalarda bakteriyemi etkeni olabileceğinin akılda tutulması gerekliliğini vurgulamak amacıyla bu olgu sunulmuştur. Hastanemize yatışından dört ay önce demir eksikliği anemisi tanısı almış olan 89 yaşındaki hasta, Dahiliye Servisi’ne yatırıldıktan sonra laboratuvarımıza kan kültürleri gönderilmiştir. Bu kan kültürlerinde katalaz pozitif, oksidaz negatif, kokobasil görünümünde gram pozitif bakteri üremiştir. İzole edilen suş konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistem (VITEK-2, bioMérieux, Fransa) ile L. monocytogenes olarak tanımlanmıştır. Cihaz tarafından L. monocytogenes olarak tanımlanan suş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilmiş ve bu merkezde Matrixassisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) (Bruker Daltonics, Bremen, Almanya) Kütle Spektrometre yöntemi ile tür düzeyinde doğrulanmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile yapılan duyarlılık çalışmasında, antibiyotiklerin çoğuna duyarlı bulunan suşun siprofloksasin ve levofloksasine orta derecede duyarlı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, L. monocytogenes’in nadir bir bakteriyemi etkeni olduğu bilinmesine rağmen, olgumuzda da görüldüğü gibi yaş faktörü, malignite veya altta yatan kronik bir hastalığın varlığının Listeria benzeri enfeksiyonlara yatkınlığı arttırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kan ve BOS bulguları ile seyreden her türlü menenjit olgusunda da L. monocytogenes’in akılda tutulması ve ampirik tedavi planlamasının buna göre yapılması gerekliliğini vurgulamak yerinde olacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim