Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-130
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis Suşlarının In-vitro Daptomisin ve Linezolid Duyarlılık Profilleri
Duygu ÖCAL, Oğuz Alp GÜRBÜZ, Zeynep DANSUK, Esra AKKAN KUZUCU, Enes ALTUNAY, Nalan APAYDIN, Gül ERDEM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Daptomisin, enterokok, linezolid

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların nedenleri arasında enterokok enfeksiyonları üst sıralarda yer almaktadır ve bu enfeksiyonların tedavisinde tüm dünyada giderek artan antibiyotik direnç sorunu ile karşılaşılmaktadır. Glikopeptidlere ve yüksek düzey aminoglikozidlere karşı direncin artması, linezolid ve daptomisin gibi, dirençli gram pozitif bakterilere karşı etkili antibiyotiklerin kullanımını da arttırmaktadır. Bu çalışmada, kan kültürlerinden izole edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis suşlarında daptomisin ve linezolidin in vitro etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında kan kültürlerinden izole edilen 79 Enterococcus spp. izolatı dâhil edilmiştir. İzolatların tür düzeyinde tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve Phoenix otomatize sistemi (Becton Dickinson, ABD) kullanılmıştır. Daptomisin duyarlılığı için sıvı mikrodilüsyon, linezolid için gradiyent test yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar daptomisin için CLSI 2016’ya göre, linezolid için ise EUCAST 2016’ya göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kan kültürlerinden izole edilen enterokokların 24’ü (%30.4) E. faecium, 55’i (%69.6) E. faecalis olarak tanımlanmıştır. İzolatların tamamı daptomisin ve linezolide karşı duyarlı olarak saptanmıştır. Daptomisin MİK değerleri E. faecalis için 0.006-1 μg/ml, E. faecium için 0.125-2 μg/ml olarak saptanmıştır. Linezolid MİK değerleri ise E. faecalis için 0.25-2 μg/ml, E. faecium için 0.125-2 μg/ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Enterokok suşlarına karşı in vitro olarak etkili olan daptomisin ve linezolidin dirençli enterokok enfeksiyonlarının tedavisinde iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda, daptomisin ve linezolide dirençli suş saptanmamasına rağmen, direnç gelişim olasılığına karşı mikrobiyoloji laboratuvarlarının dikkatli olması gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim