Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 4
87 makale bulundu.
 • Sade dondurmaların mikrobiyolojik incelenmesi
       Yaşar Keskin1, Ruhtan Başkaya2, Oğuz Özyaral3, Pelin Kıyan4
 • Semt pazarlarında satılan beyaz peynirlerin mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
       Yaşar Keskin1, Oğuz Özyaral2, Ruhtan Başkaya3, Meral Acar Susur4
 • Hazır toz bebek mamaları ve Enterobacter sakazakii
       Mine Gültekin, Nükhet Nilüfer Demirel
 • Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
       Ayşegül Yağcı
 • Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Chlamydia pneumoniae Antikorlarının Araştırılması
       Ümran Öztürk Yılmazer, Ali Ağaçfidan
 • İnsan Amniyon Sıvısının Antimikrobiyal Aktivitesi (1)
       Ahmet Akın1, Betül Seyrekbasan2
 • İzmir Bornova Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerde Kızamık Seroprevalansı
       Bilgin Arda, Tansu Yamazhan, Hüsnü Pullukçu, Ekin Ertem
 • İnsan Amniyon Sıvısının Antimikrobiyal Aktivitesi (2)
       Ahmet Akın1, Betül Seyrekbasan2
 • Pnömokoklarda Makrolid ve Florokinolonlara Direnç
       Ayşen Bayram, M. Esra Koçoğlu, Fahriye Ekşi, İclal Balcı
 • Yatırılarak İzlenen Hastaların Yara Yeri ve İdrar Örneklerinde İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi
       Zeynep Sümer1, Zahir Bakıcı1, Cansel Türkay2, Gökhan Gökçe3, Şehsuvar Gökgöz4
 • Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması
       Özden Büyükbaba-Boral1, Nevriye Gönüllü2, Ömer Küçükbasmacı2, Mine Ang-Küçüker1, Özdem Ang1
 • Toplum Kökenli Pnömonilerden Soyutlanan Streptococcus pneumoniae Suşlarında Penisilin Direnci
       Süheyla Sürücüoğlu1, Semra Kurutepe1, Hörü Gazi1, Nuri Özkütük1, Pınar Çelik2, Beril Özbakkaloğlu1
 • Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve İlk Beş Sırada Yer Alanların Antimikrobiyal Maddelere Duyarlılıkları
       Serap Süzük, Bilge Ürünal, Neriman Balaban, Vedat Yetener
 • Antalya İl Merkezinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi
       Sinan Uzunlu, İbrahim Yıldırım, Nejla Serdengeçti
 • Kan Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar
       Fatma Köksal, Mustafa Samastı
 • Türkiye'deki Farklı Bölgelerden İzole Edilen Likenlerin Antimikrobiyal Aktiviteleri
       Özlem Osmanağaoğlu1, Atilla Yıldız2, Sefa C. Saçılık1
 • İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Kullanılan Sularda Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması
       Yaşar Nakipoğlu, Bülent Gürler
 • Türkiye'de Bir AIDS Hastasında İlk Mikrosporidiyaz ve Solunum Sistemini Tutan İlk Kriptosporidiyaz Olgusu
       Ergene Büget1, Özden Büyükbaba-Boral1, Hayriye Kırkoyun-Uysal1, Özcan Nazlıcan2, Tolga Öğüt1, Gökhan Şengür1
 • Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Metabolitleri ve Etki Şekilleri
       Ahmet Hilmi Çon1, Hüsnü Yusuf Gökalp2
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar
       Sıtkı Göksu1, Hasan Koçoğlu1, Yasemin Zer2, Atilla Tutak1, Esra Koçoğlu2, Ünsal Öner1
 • İleri Yaşlarda Tetanoz Aşısı Rapeli Gerekli mi ?
       Selma Yegane Tosun 1, Ümit Atman 2, Erhun Kasırga 3, Ümit İnceboz 4
 • Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorların (ANCA) Varlığının Tanısal Önemi
       Özlem Yılmaz, Hüseyin Taşlı, İ. Hakkı Bahar, Hüseyin Baskın, Nuran Yuluğ
 • İdrarın ve glukoz ilave edilmiş idrarın çeşitli antibiyotiklerin antimikrobiyal aktiviteleri üzerine etkisi
       Nevriye Gönüllü1, Ömer Küçükbasmacı1, Özden Büyükbaba-Boral2, Mine Anğ-Küçüker2
 • A Vitamininin Kızamık Hastalarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Ex Vivo Araştırılması
       Serkan Akarsu 1, Ümran Soyoğul Gürer 1, Burçak Gürbüz Akarsu 1, Hüsnü Altunay 2, Adile Çevikbaş 1, Candan Johansson 3
 • İstanbul'da Farklı Sosyoekonomik Statüdeki İlköğretim Öğrencilerinde Tinea capitis ve Pediculosis capitis Prevalansının Araştırılması
       Bilge Hapçıoğlu1, Yıldız Yeğenoğlu2, Rian Dişçi1, Zayre Erturan2, Zakir Karayev2
 • Diyarbakır'da Satışa Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
       Aydın Vural1, Simten Yeşilmen2
 • Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının İsepamisin ve Amikasine Duyarlılıkları
       Turan Gündüz1, Süheyla Sürücüoğlu1, Semra Kurutepe1, Ümit Algün2, Beril Özbakkaloğlu1
 • Yeni Bir Oral Antimikotik Olan Terbinafinin Veteriner Alanda Klinik Kullanımı
       Burçak Özkan1, Tamercan Morkoç2, M. Erman Or1
 • Antifungal Duyarlılığın Belirlenmesinde “High Resolution” Besiyerinin Kullanıldığı Mikrodilüsyon Yöntemi
       Mine Yücesoy, Esvet Mutlu
 • Bazı Bitki Ekstraktlarının (Laurocerasus officinalis, Rhododendron luteum, Rhododendron ponticum, Sambucus ebulus, Muscari fennifolium, Muscari masmeganus, Ornithogalum sphaerocarpum, Ornithogalum umbellatum, Mentha longifolia, Prangos ferulacea, Galium verum, Salvia limbata, Artemisia austriaca) Antibakteriyel Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma
       Nimet Yiğit1, Demet Yiğit2, Ufuk Özgen3, Ali Kandemir2, Ahmet Ayyıldız4
 • Mikobakteriyoloji Laboratuvarları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
       Vildan Avkan Oğuz, Nurbanu Sezak, Ayşe Yüce
 • Güney-Batı Anadolu kökenli ökaliptüs sıvı besiyerlerinde Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gattii serotiplerinin üreme dinamikleri
       Çağrı Ergin, Mustafa Şengül, İlknur Kaleli, Ergun Mete
 • Kitosan ve antimikrobiyal aktivitesi
       Kamil Bostan, Tuba Aldemir, Ali Aydın
 • Siprofloksasinin sub-minimal inhibitör konsantrasyonlarının Escherichia coli sufllarının hemaglutinasyon özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
       Melek Demir, Nural Cevahir, İlknur Kaleli
 • Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları
       Esra Koçoğlu1, Nadir Göksügür2, Oğuz Karabay3, Betül Özbostancı2, Nevin İnce3, Ali Haydar Parlak2
 • Bir kaynak suyu tesisinde olası mikrobiyal kontaminasyonun incelenmesi
       Meryem Akhan1, Ömer Çetin2
 • Tüketime sunulan bazı hazır yemeklerin mikrobiyolojik kalitelerinin incelenmesi
       Hilal Çolak1, Beyza Ulusoy2, Barış Bingöl1, Hamparsun Hampikyan2, Karlo Muratoğlu1
 • Altı farklı kök kanal dolgu maddesinin Enterococcus faecalis üzerine antimikrobiyal aktivitisinin in-vitro araştırılması
       Nimet Yiğit1, K.Meltem Çolak2, Ahmet Ayyıldız3
 • Candida suşlarının identifikasyonunda farklı yöntemlerin karşılaştırılması
       Nimet Yiğit1, Ayşe Esin Aktaş2, Hakan Uslu2
 • İstanbul'da tüketime sunulan bazı ızgara tipi gıdalar ile salata ve mezelerin mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesi
       Hamparsun Hampikyan1, Beyza Ulusoy1, Enver Barış Bingöl2, Hilal Çolak2, Meryem Akhan2
 • Sistemik lupus eritematozus ön tanısıyla araştırılan hastaların serumlarında antinükleer ve anti-double stranded DNA antikorlarının saptanmasında iki farklı yöntemin karşılaştırılması
       Fahriye Ekşi, Efgan Doğan Gayyurhan, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram
 • Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları
       Şükrü Öksüz1, Tevfik Yavuz2, İdris Şahin2, Mustafa Yıldırım3, Mustafa Akgünoğlu2, Demet Kaya2, Elif Öztürk2
 • CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)'İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
       Demet YİĞİT1, Nimet YİĞİT2, Esin AKTAŞ3, Ufuk ÖZGEN4
 • DİYABETLİ BİR HASTANIN AYAĞINA AİT KEMİK VE YUMUŞAK DOKUDAN RAHNELLA AQUATILIS İZOLASYONU (OLGU SUNUMU)
       Elif AKTAŞ1, Canan KÜLAH1, Bülent TEKEREKOĞLU2, Füsun Beğendik CÖMERT1, Zahide Doyuk BEKTAŞ1, Eksal KARGI2
 • ÇEŞİTLİ BESİYERLERİNDE CANDIDA TÜRLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ayşe SEYER, Melek YAMAN, Israa KHALİL, Gülşah BİTER, Burçe YALÇIN, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR
 • 2005-2008 YILLARI ARASINDA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARINDAKİ KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR
       Yeşim GÜROL1, Yasemin ÖZTÜRK1, Zuhal TAZEGÜN TEKKANAT1, Yener KOÇ2, Sesin KOCAGÖZ3, Gülden YILMAZ1
 • UNLU MAMÜL İŞLETMELERİNDE TEMAS YÜZEYLERİNİN VE ALETLERİN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       Emek DÜMEN1, Ömer ÇETİN1, Funda H. SEZGİN2
 • Yoğun Bakım Servisinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Direnci ve Metallo-Beta-Laktamaz Oranlarının Araştırılması
       Filiz Arabacı1, Mehmet Oldacay2
 • Staphylococcus aureus'un Tedavisinde Yeni Antibiyotikler
       Hatice Uludağ Altun, Banu Sancak
 • Shigella Türlerinde Antimikrobiyal Direnç Değişimi: Sekiz Yıllık İzlem
       İhsan Hakkı Çiftçi, Orhan Cem Aktepe, Mustafa Altındiş, Zafer Çetinkaya, Gülşah Aşık, Kübra Çalışkan
 • Flüoresan In Situ Hibridizasyon (FISH) Yönteminin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı
       Gülay Börekçi
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi'nde Akut Bakteriyel Gastroenterit Etkenleri Arasında Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli' nin Yeri ve Bunların Antimikrobiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
       Mustafa Güney1, Ahmet C. Başustaoğlu2
 • Rhinoserebral Zigomikozla Tanı Konulan Diyabet Olgusu
       Aziz Öğütlü1, Sema Keçeli Özcan2, Nazan Tuna1, Mehmet Yahyaoğlu1, Bahri Teker3, Oğuz Karabay1
 • Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar
       Pınar KAYNAR
 • Onikomikoz Ön Tanısıyla Gönderilen Örneklerden İzole Edilen Dermatofitlerin Değerlendirilmesi
       Melek İNCİ1, Burçin ÖZER1, Nizami DURAN1, Ömer EVİRGEN2, Gamze SERARSLAN3, Vicdan KÖKSALDI MOTOR2, Çetin KILINÇ1
 • Kısa Süreli Kuruluk ve Sıcaklık Değişiminin Şebeke Suyuyla Beslenen Model Su Borusu Sistemindeki Mikrobiyal Biyofilm Oluşumuna Etkisi
       Duygu BAŞ1, İrfan TÜRETGEN2
 • Hastane Su Sistemlerinde Legionella Araştırılmasında Temel Prensipler
       Efsun AKBAŞ
 • Streptococcus pneumoniae Menenjitine Bağlı Ölüm Olgusu: Postmortem Mikrobiyolojik Analizin Katkısı
       Nihan ZİYADE1, Safa ÇELİK2, Ayşe ÖZGÜN3, Hatice GÜLBEYAZ2
 • Bazı Liken Örneklerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
       Fadime KIRAN, Atila YILDIZ, Özlem OSMANAĞAOĞLU
 • Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması
       Özlem BUCAK1, Esra KOÇOĞLU2, Tekin TAŞ2, Duygu TEKİN2, Fırat Zafer MENGELOĞLU2
 • Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Türlerinin Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
       Ekrem KİREÇCİ1, Murat KİREÇCİ2, Mehmet AKSU2
 • Çeşitli Klinik Örneklerden Beş Yılda İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
       Asuman GÜZELANT, Meral KAYA, Hülya İren GÜVENÇ, Oya AKKAYA, Şerife YÜKSEKKAYA, Ayşegül OPUŞ, Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Daptomisinin Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Suşlarına İn-Vitro Etkinliği
       Hayrunisa HANCI, M. Hamidullah UYANIK, Esra GÜLTEKİN, Zeynep ERDİL, M. Veysel COŞKUN, Hakan USLU
 • İdrar Kültüründen İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
       Pınar ETİZ1, Filiz KİBAR2,3, Yağmur EKENOĞLU2, Akgün YAMAN2,3
 • Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Hasta Güvenliğine Etkisi: Hasta Kimlik Doğrulaması
       Serap SÜZÜK, Havva AVCIKÜÇÜK
 • Mikroorganizmalardan Tek Hücre Yağları Üretimi
       Sevda DARCAN1, Nermin SARIGÜL2
 • Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
       Hakan TEMİZ1, Erdal ÖZBEK2, Demet GÜR VURAL1, Tuncer ÖZEKİNCİ3
 • Piyasada Satışa Sunulan Aloysia citriodora Palau Örneklerinin Antioksidan Kapasite ve Mikrobiyolojik Kontaminasyon Yönünden İncelenmesi
       Ayşegül KÖROĞLU1, Nurten ALTANLAR2, Gülsen KENDİR1, Duygu ŞİMŞEK2
 • Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Beş Yıl İçinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları
       Asuman GÜZELANT, Meral KAYA, Hülya İren GÜVENÇ, Oya AKKAYA, Şerife YÜKSEKKAYA, Ayşegül OPUŞ, Habibe ÖVET, Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi Bakış Açısı ile Cerrahi Yara Enfeksiyonlarına Yaklaşım
       Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇAĞATAY, Nesibe AYGÜN ÜNAL, Şeyma SİNGER, Duygu ÖCAL
 • Bir “Süper Organizma” Olarak İnsan; Mikrobiyomun Genetik Kontrolü
       Aycan GÜNDOĞDU1,2
 • Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi
       Gönül ASLAN1, Mahmut ÜLGER2, Nuran DELİALİOĞLU1, Zehra Feza OTAĞ1, Duygu DÜŞMEZ APA3, Gülden ERSÖZ4, Oğuz KÖKSEL5, Erdal DORUK6, Necdet KUYUCU7, Cengiz ÖZCAN8, Gürol EMEKDAŞ9
 • Gıda Fitokimyasallarının Periodontal Patojenlere Karşı İn Vitro Antimikrobiyal Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
       Elif Burcu BALİ1, Gülçin AKCA2, Demet ERDÖNMEZ3, Kübra ERKAN TÜRKMEN4, Necdet SAĞLAM5
 • Petrol ve Petrol Türevlerinin Gideriminde Marmara Denizi ve Karadeniz’den İzole Edilen Bakterilerin Biyolojik İyileştirme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
       Yosun MATER, Selçuk TAŞDAN
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Preanalitik Hataların Sigmametrik Değerlendirilmesi
       Nihan ÇEKEN1, Esin AVCI2, Hülya DURAN1
 • Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İzlem
       Müge Hacer ÖZKARATAŞ, Nuran ESEN, Ayşe Aydan ÖZKÜTÜK
 • Lavanta, Ada Çayı, Kekik ve Papatya Ekstrelerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
       Halil İLKİMEN1, Aysel GÜLBANDILAR2
 • Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Kolistin Direnci
       Ceren Özkul Koçak1, Gülşen Hazırolan2
 • Klorojenik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Üretimi ve Antimikrobiyal Etkinliğinin Belirlenmesi
       Yasemin Budama-Kılınç
 • İstanbul’da Satılan Pişmiş Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
       Ayla Ünver Alçay
 • Denizli’de Sığır ve Besicilerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antibiyotik Direnç Paternleri
       Ergun Mete, İlknur Kaleli
 • Çevresel Etkenler ve Beslenmenin Otizme Etkisini Olası Kılan Mekanizma: Bağırsak Mikrobiyotası
       Ceymi Doenyas
 • Mikobakteri Enfeksiyonu Şüpheli Hastaların Solunum Yolu Örneklerinin Direkt Mikroskobik İncelenmesinde Manuel (TB Fluorescent Stain Kit) ve Otomatize (RAL Stainer) Floresan Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Cengiz Çavuşoğlu1 , Ayşe Arslan2
 • Çeşitli Postmortem Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları
       Nihan Ziyade1, Neval Elgörmüş1, Murat Nihat Arslan2
 • Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Antimikrobiyal Direnci Açısından İncelenmesi
       Melike Orkide Taşçılar, Zafer Habip, Tuncer Özekinci, Mücahide Esra Koçoğlu
 • Erişkinde Kızamık Olgusu: Antikor Yanıtı Her Zaman Beklenmeli mi?
       Hüsnü Pullukçu1, Dilşah Başkol1, Hüseyin Aytaç Erdem1, Ayşın Zeytinoğlu2, Meltem Taşbakan1
 • Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinde Yıllar İçerisinde Kolistin MİK Değerindeki Artışın İn Vitro Değerlendirilmesi
       İsmail Selçuk Aygar
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim